Kuchnia grecka

Regulamin

 • Kuchnia grecka
Polish

REGULAMIN KONKURSU "Kuchnia grecka"

 

I. DEFINICJE 

 1. Organizatorem Konkursu „Kuchnia grecka” jest Właściciel strony internetowej Twój Grecki, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane na ścianie FanPage Twój Grecki na Facebooku oraz poda swoje imię i nazwisko oraz e-mail.
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest 3 Uczestników, których odpowiedzi okażą się najciekawsze i zostaną wybrane przez Właściciela strony internetowej Twój grecki.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to 3 książki kucharskie „Kuchnia grecka”.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.12.2015 o godz. 11:00 i kończy się 07.12.2015 o godz. 11:00.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod zdjęciem z treścią konkursu, umieszczonym na ścianie fanpage'u Twój Grecki na Facebooku.
 3. Każdy Uczestnik musi być fanem fanpage'u Twój Grecki na Facebooku: https://www.facebook.com/Tw%C3%B3j-Grecki-214663315399541/?fref=ts
 4. Każdy Uczestnik musi udostępnić post ze zdjęciem z treścią konkursu, umieszczony na ścianie fanpage'u Twój Grecki na Facebooku.
 5. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez Właściciela strony Twój grecki.
 7. Organizator ogłosi wyniki konkursu 07.12.2015, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/Tw%C3%B3j-Grecki-214663315399541/?fref=ts
 8. Po ogłoszeniu wyników Organizator zwróci się do 3 Uczestników z prośbą o podanie adresu, na który będzie mógł wysłać Nagrodę pocztą tradycyjną Poczta Polska.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Nagrody w konkursie otrzyma 3 Uczestników.
 11. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: grecki@twojgrecki.pl, terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: grecki@twojgrecki.pl
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: grecki@twojgrecki.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.